Rady k tenisu

Tenis na Sazka Fantasy

Tenis je dalším novým rozšíøením hry Sazka Fantasy! Nyní máte možnost v pravidelných soutìžích, vypsaných k turnajùm ATP a WTA, poslat do hry svùj výbìr ètyø tenistù a hrát o hodnotné ceny, umístìní v žebøíèku a utkat se v duelech se svými pøáteli.

Sestava

V tenisových soutìžích si do své sestavy vybíráte pouze ètyøi hráèe. Vybíráte si z tenistù, úèastnících se zápasù, zahrnutých do dané soutìže. Do soutìží zahrnujeme pouze vybrané zápasy z turnajù ATP a WTA, obvykle první kola vìtších turnajù, aby byl na výbìr vìtší poèet tenistù.

Na celou sestavu máte opìt rozpoèet 100 milionù.

Do soutìží zahrnujeme pouze vybrané zápasy a pouze dvouhry. V jedné soutìži mohou být zahrnuty zápasy z ATP i WTA.

Bodování

Pøesné bodování ODKAZ pro tenis zahrnuje øadu výkonù a protože je na rozdíl od fotbalu a hokeje úplnì nové, bude ještì do budoucna podle potøeby vylepšováno. Neváhejte nám napsat i svùj názor na nìj!

Jednoho z tenistù si, stejnì jako ve fotbale i hokeji, zvolíte kapitánem své sestavy a za nìj získáváte dvojnásobek bodù.

Specifika tenisu

Protože konkrétní tenisové duely jsou známy obvykle tøeba jen den pøedem, i naše soutìže budou èasto vypsány jen s krátkým pøedstihem pøed prvním zápasem v soutìži. Doporuèujeme proto sledovat hru Sazka Fantasy co nejèastìji, aby vám soutìž neutekla.

Pokud u nìkterého tenisového zápasu nastane situace, kdy se jeden z úèastníkù dvouhry vymìní za jiného, bude tento zápas do soutìže zapoèítán za 0 získaných bodù, protože zmìnou jednoho ze dvou hráèù v zápase prakticky došlo ke zmìnì celého zápasu.

banner-bottom
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory Cookie.
Rozumím