Pravidla soutěže „SAZKA Fantasy“

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „SAZKA Fantasy” (dále jen „soutěž“).

Vyhlašovatel a organizátor soutěže

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ 190 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“).

Soutěžní aplikace a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím webových stránek sazkafantasy.isport.blesk.cz.

Doba trvání soutěže je stanovena na období od 15.12.2016 00:00:00 hod. do 31. 12. 2019 23:59:00 hod.

Soutěž je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola. Soutěžní kolo začíná jeho vyhlášením. Vyhlášení soutěžního kola je oznámeno jeho umístěním do programu soutěže, který soutěžící nalezne na webových stránkách sazkafantasy.isport.blesk.cz v záložce „SOUTĚŽE“ a umožněním přihlašování do soutěžního kola. Doba trvání soutěžního kola a možné výhry jsou uvedeny v popisu každého jednotlivého soutěžního kola. Výsledky soutěžního kola jsou zveřejněny do 7 dnů od proběhnutí posledního sportovního utkání, jehož výsledky se vztahují k soutěžnímu kolu.

Principy soutěže

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

Cílem soutěže je sestavit imaginární soutěžní tým (dále jen „soutěžní tým“) z výběru sportovců, kteří se účastní sportovních utkání zařazených do vybraného soutěžního kola. Vyhrává ten soutěžní tým, který získá nejvyšší bodové ohodnocení. Po vyhodnocení výsledků sportovních utkání zařazených do vybraného soutěžního kola je podle počtu získaných bodů jednotlivých soutěžních týmů sestavena výsledková listina, ve které je u výherních pozic uvedena výhra.

Soutěžící musí pro účast ve hře zaplnit všechny pozice sportovců zobrazené na stránce sestavování soutěžních týmů v rozhraní hry. Provozovatel si vyhrazuje právo určit, na které pozice může být daný sportovec umístěn. Z každého sportovního utkání zahrnutého do soutěžního kola si soutěžící může do svého soutěžního týmu zařadit každého sportovce pouze jednou. Každý sportovec má ve hře přiřazenu virtuální pořizovací cenu v bodech. Pokud celková pořizovací cena celého soutěžního týmu překročí hodnotu 100, bude na bodový zisk soutěžního týmu uplatněn postih. Výše procentuálního postihu závisí na míře překročení celkové pořizovací ceny 100 a výše postihu je zobrazena na obrazovce sestavování týmu. Pokud se uplatněním postihu sníží bodové hodnocení týmu na hodnotu s desetinným místem, bude tato hodnota zaokrouhlena dolů.

V případě, že nikdo ze soutěžících nedokončí sestavení soutěžního týmu nebo se na výherních pozicích z jakéhokoliv důvodu neumístí ani jeden soutěžní tým, ceny určené na výhry propadají vyhlašovateli soutěže.

V každém soutěžním kole jsou uděleny věcné nebo peněžité výhry, které jsou uvedeny v popisu jednotlivého soutěžního kola, anebo speciální soutěžní body nazvané „SAZKA Tokeny“ (dále jen „SAZKA Tokeny“). Výhry jsou uvedeny v hodnotě již po zdanění.

SAZKA Tokeny, jsou pouze virtuální hodnoty, které nemají peněžní hodnotu. Soutěžící nemá na SAZKA Tokeny právní nárok. SAZKA Tokeny slouží ke kvalifikaci do některých, vyhlašovatelem vybraných soutěžních kol a nezakládají nárok na věcnou ani peněžitou výhru. Vyhlašovatel soutěže má právo SAZKA Tokeny soutěžícímu kdykoli odebrat.

Získané SAZKA Tokeny jsou soutěžícímu přiděleny na jeho uživatelský účet. Použitím SAZKA Tokenů se soutěžící může přihlásit do některých, vyhlašovatelem vybraných, soutěžních kol, přičemž každé, takto vybrané, soutěžní kolo vyžaduje určitý počet SAZKA Tokenů, které jsou vždy uvedeny u popisu konkrétního soutěžního kola.

SAZKA Tokeny mohou být pořadatelem uživatelům přidělovány také v rámci speciálních akcí.

Některá, vyhlašovatelem vybraná soutěžní kola vyžadují pro účast předchozí kvalifikaci, kterou může soutěžící získat umístěním na kvalifikační pozici ve výsledkové listině některého předchozího soutěžního kola. Pouze získáním této kvalifikace soutěžící získá právo účasti v takovémto soutěžním kole. Udělované kvalifikace jsou vždy uvedeny v popisu soutěžního kola.

Podmínky bodování v soutěžních kolech

O výhře v soutěžním kole rozhoduje pořadí soutěžních týmů určené součtem bodového ohodnocení jednotlivých sportovců zahrnutých do soutěžícím sestaveného soutěžního týmu. V případě shodného počtu získaných bodů rozhoduje o pořadí celková hodnota sestaveného soutěžního týmu, kdy nižší celková hodnota bodů, za které byl soutěžní tým sestaven má přednost. V případě shody počtu bodů i hodnoty sestaveného soutěžního týmu rozhoduje čas, kdy byl tým sestaven, kdy dřívější sestavení zajišťuje lepší výsledné umístění týmu.

Pravidla udělování soutěžních bodů jednotlivým sportovcům za jejich výkony ve sportovních utkáních zahrnutých do daného soutěžního kola, jsou uvedena v popisu soutěžního kola. Do bodování se zahrnují veškeré události ze zápasu včetně prodloužení. Z nájezdů po prodloužení se z individuálních statistik započítává pouze rozhodující gól.

Ve fotbalových soutěžích získává sportovec body za vítězství v utkání a za utkání bez obdržené branky pouze v případě, že odehrál více než 60 minut včetně případného prodloužení. Stejně tak záložníci a útočníci získávají body za rohové kopy pouze, pokud odehráli více než 60 minut včetně případného prodloužení. Nastavení se do limitu 60 minut nezapočítává. Z fotbalového penaltového rozstřelu se do statistik hráčů nezapočítává žádný výkon, včetně výhry v zápase.

V hokejových soutěžích získává sportovec body za vítězství v utkání pouze v případě, že odehrál více než 10 minut včetně případného prodloužení. Obránce získává bod za utkání bez obdržené branky také pouze, pokud odehrál více než 10 minut včetně prodloužení. Gól obdržený z nájezdů po prodloužení se do statistik čistého konta nezapočítává. Brankář získává body za čisté konto pouze pokud chytal celý zápas. Získání bodů za odehrání 20+ minut je podmíněno odehráním více než 20 minut.

Soutěžící musí svůj soutěžní tým přihlásit do soutěžního kola před termínem uzavření přihlášek. Termín pro uzavření přihlášek je vždy před začátkem prvního sportovního utkání zahrnutého do soutěžního kola. V popisu každého soutěžního kola je umístěn časový odpočet do uzavření příjmu přihlášek.

Vybraná soutěžní kola mohou být zařazena do dlouhodobých žebříčků. Dlouhodobý žebříček je dlouhodobé pořadí soutěžících, vypočítané podle pravidel, která jsou vždy uvedena v popisu daného žebříčku. Žebříček může mít omezené trvání, které je v takovém případě uvedeno v jeho popisu. Vybraná umístění v žebříčku mohou být oceněna určitou cenou, která je vždy uvedena v popisu žebříčku. Pořadí v dlouhodobém žebříčku také může sloužit ke kvalifikaci do vybraného soutěžního kola.

Vybraná soutěžní kola mohou také být zařazena do turnajů, také nazývaných "dlouhodobá soutěž". Turnaj je sérií jednotlivých, ale souvisejících soutěžních kol, z nichž se bodový zisk sčítá do celkového pořadí za celý turnaj. Jednotlivá umístění v celkovém pořadí za turnaj mohou být oceněna cenou, uvedenou v popisu daného turnaje. Nejlepší soutěžní týmy za celý turnaj mohou také být oceněny cenou, uvedenou v popisu turnaje. Pokud dojde v celkovém pořadí v turnaji anebo u nejlepšího umístění za celý turnaj k rovnosti bodů u dvou a více soutěžících, bude cena dělena rovným dílem mezi ně.

Účast ve vybraných soutěžních kolech může být vyhlašovatelem soutěže omezena na vybranou skupinu soutěžících, například na základě marketingové akce, pozvánky pro bývalé účastníky jiné soutěže a podobně.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje možnost zrušit soutěž. Zrušení soutěže může nastat, dojde-li ke zrušení některého ze sportovních utkání zahrnutých do soutěže, změní-li se termín sportovního utkání, nebo se podstatně změní podmínky konání některého ze sportovních utkání zahrnutých do soutěžního kola včetně změny sportovců. Vyhlašovatel může soutěž dále zrušit, pokud sportovní událost byla předčasně z různých důvodů ukončena, nebyla odehrána, byla přerušena nebo nebyl v přiměřené lhůtě vydán oficiální výsledek. Za oficiální výsledek je považován výsledek uznaný a stanovený vyhlašovatelem na základě relevantních zdrojů dle volby vyhlašovatele.

V případě odložení nebo zrušení některého sportovního utkání zahrnutého do soutěžního kola může být výsledek tohoto sportovního utkání ze soutěžního kola vyřazen a započítán do výsledků jako nulová hodnota.

V případě změny jednoho ze dvou hráčů v tenisovém zápase a jeho nahrazení jiným bude tento zápas započítán do výsledků jako nulová hodnota.

Podmínky účasti v soutěži a soutěžní profil

Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou doručování na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele SAZKA a.s. a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže.

Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího do soutěže, a to přihlášením se do soutěžní aplikace na webových stránkách sazkafantasy.isport.blesk.cz (dále jen „soutěžní aplikace“) buď:

prostřednictvím spojení autentického profilu soutěžícího na sociální síti Facebook a umožnění přístupu k veřejným údajům z profilu vyhlašovateli za předpokladu, že v rámci profilu jsou uveřejněny skutečné údaje soutěžícího v rozsahu alespoň e-mail; nebo zaregistrováním kontaktní e-mailové adresy přímo do soutěžní aplikace.

Soutěžící se může do soutěže registrovat pouze jednou. Zapojení do soutěže z více profilů na sociální síti Facebook nebo z více e-mailových adres je zakázáno a povede k vyloučení ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Ze soutěže budou vyloučeni zejména soutěžící používající falešné nebo fiktivní účty na sociální síti Facebook, soutěžící registrující se druhou a další emailovou adresou, soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje, nebo soutěžící, jejichž účty jsou založeny nebo provozovány v rozporu s podmínkami společnosti Facebook. Pořadatel si vyhrazuje právo bez varování a upozornění vyloučit ze soutěže uživatelské účty, u nichž je podezření, že jsou druhými a dalšími účty jednoho uživatele.

Z jednoho zařízení se smí soutěže účastnit pouze jeden uživatel. V případě porušení mohou být všichni uživatelé přistupující do soutěže ze stejného zařízení ze soutěže bez varování vyloučeni.

Po vstupu do soutěžní aplikace se soutěžící registruje, nebo se přihlásí pomocí služby Facebook. Po provedení registrace je soutěžícímu přidělen uživatelský účet. Pro účely přihlášení soutěžícího do uživatelského účtu, má každý soutěžící své přihlašovací jméno, které je tvořeno emailovou adresou a dále soutěžícím zvolené heslo. Soutěžící je povinen nakládat se svými přístupovými údaji vždy tak, aby se zabránilo jejich zneužití a zpřístupnění neoprávněným osobám.

Výhry a odměny v soutěži

Věcné výhry, peněžité výhry a SAZKA Tokeny (dále jen „výhry“) jsou udělovány soutěžícím podle jejich jednotlivého umístění ve výsledkové listině. Popis přidělení věcných výher, peněžitých výher a SAZKA Tokenů je vždy uveden v popisu jednotlivého soutěžního kola.

Podmínkou získání výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, věcné výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

V rámci soutěže je také možné si SAZKA Tokeny na svém herním účtu vyměnit za některou z výher uvedených na stránkách soutěže. Podmínky pro výměnu SAZKA Tokenů za výhru jsou uvedeny v seznamu dostupných výher.

Jednou z podmínek získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy při registraci. Na této adrese budou soutěžící po ukončení soutěže nejpozději do 15 pracovních dnů informováni o výhře, způsobu jejího doručení a dalším postupu. V případě peněžité výhry je soutěžící prostřednictvím e-mailu vyzván k zaslání údajů o jeho platebním účtu, na který mu má být peněžitá výhry zaslána. Nespolupráce nebo nedostatečně rychlá spolupráce s vyhlašovatelem při předání výhry, spočívající zejména v nezajištění cestovního pasu s biometrickými údaji, nevyřízení cestovního povolení nebo cestovního víza nebo v neposkytnutí osobních údajů nutných pro zaslání výhry nebo pro realizaci případné výhry v podobě zájezdu, zajištění pobytu, vstupenek na sportovní události, letenek a dalších nutností povede k zániku nároku na výhru. Nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena též v případě, že soutěžící neposkytne potřebné údaje pro zajištění realizace výhry v požadovaném časovém termínu, který mu pořadatel soutěže sdělí.

Diskuze Sazka Fantasy

Diskuzní fórum Sazka Fantasy je určeno všem uživatelům Sazka Fantasy. Na diskuzním fóru platí pravidla slušného chování a další pravidla, uvedená přímo na diskuzním fóru. Příspěvky zmiňující konkurenci, urážlivé příspěvky a další jinak nevhodné příspěvky mohou být z diskuze bez varování odstraněny. Vytváření takových příspěvků a jiné nevhodné chování na diskuzi Sazka Fantasy může vést k odebrání práva přispívat do diskuze a ve vážných případech i k zablokování herního účtu Sazka Fantasy. V takovém případě uživateli zaniká nárok na veškeré výhry ze soutěží.

Uživatel nese plnou zodpovědnost za jím vložený obsah na stránky Sazka Fantasy a do Diskuze Sazka Fantasy, včetně textů a obrázků. Vložením tohoto obsahu uživatel prohlašuje, že má práva pro jeho užití.

Osobní údaje

V rámci právního vztahu mezi vyhlašovatelem a soutěžícím bude vyhlašovatel sbírat a zpracovávat osobní údaje soutěžícího. Veškeré informace o zpracování a ochraně osobních údajů a způsob, jakým může soutěžící uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách vyhlašovatele Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků.

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, v případě volby neslušné či jinak nevhodné herní přezdívky, v případě neslušného či jinak nevhodného chování na diskuzním fóru hry nebo v případě jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo s dosaženým časem splnění soutěžního úkolu nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: sazkafantasy.isport.blesk.cz. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail fantasy@sazka.cz

exkluzivní ceny do soutěže věnovali:
partnerské sportovní kluby:
gaming ambasadoři:
partneři projektu: